Medicalcare-Image

Отделение по образна диагностика

Отделението разполага със:

• Сектор рентгенова диагностика.

• Сектор компютърна томография .

• Сектор мамология.

Извършват се следните видове изследвания:

• Всички рентгеноскопични и рентгенографични нативни и контрастни

изследвания.

• Всички компютърно - томографски нативни и контрастни изследвания.

• Ултразвукови и рентгенографични изследвания в мамологията .

Отделението притежава необходимата лицензия от Агенцията за ядрено

регулиране за работа с източници на йонизиращи лъчения. Работи се съгласно

Стандарта за обрана диагностика.

Преглеждат се всички хоспитализирани пациенти, както и амбулаторни, насочени

с направление към НЗОК/ с изключение на компютърния томограф/ и се

извършват платени прегледи съгласно ценоразпис на болницата

Началник на отделението д-р Александър Трифонов

02/ 92 68 253